עובד סוציאלי

עובד סוציאלי הפועל בשטח בצוות עם עובד שטח ונוטל חלק באיתור וביצוע התערבויות טיפוליות באוכלוסית היעד.


​​

ביצוע התערבות טיפולית, אבחון פסיכוסוציאלי, הערכת מצב וצרכים שיטתית, עתית ופרטנית של אוכלוסיית הטיפול.

זיהוי והגדרת צרכים קבוצתיים, מסירת חוות דעת מקצועית בכתב ובעל פה.

קישור וייצוג אוכלוסיית הטיפול אל מול השירותים בקהילה.

טיפול בילדי אוכלוסייה זו, הנעת פרוייקטים לימודיים, חברתיים ושילובם בפעילויות הקיימות בקהילה.