PMO יחידתי

PMO של אגף ה-IT.


PMO של אגף ה-IT.
בקרה עתית על תוכנית העבודה של האגף.
בקרה שוטפת אחר התקדמות הפרויקטים, עמידה באבני דרך ואספקת התוצרים.
מדידה ארגונית בנושא ת"ע וניהול פרויקטים.
אחריות על מהלך בניית ת"ע שנתית ורב שנתית של האגף.
איש הקשר למול גורמי הבקרה בארגון בכל נושא ניהול הפרויקטים ובקרה פרויקטלית.
דיווח עתי לגורמי המטה בארגון לגבי התקדמות מימוש תוכנית העבודה באגף.
הכנת סיכומי ת"ע שנתית וחצי שנתית עבור ההנהלה.
מומחה יישום ומנהלן מערכות המידע לניהול פרויקטים באגף.
העבודה באזור המרכז.
רק פניות מתאימות תיענינה.