סיכום מידע רפואי.docxתדריך ביטחוני לגורם חוץ.docxבדיקת כשירות רפואית של מועמד לתפקיד מוצע בשירות המדינה.pdf